Regulamin korzystania ze studia fotograficznego Quadralite

 

§1

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma Q-Media Renata Adamczyk, ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków, NIP 679-265-18-73  w niniejszym Regulaminie określanym, jako Wynajmujący.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z pełnym wyposażeniem studyjnym (lista sprzętu dostępna jest pod adresem studio.quadralite.pl/wyposazenie-2)

2. Sprzęt fotograficzny (w postaci aparatów, obiektywów, itp.) nie wchodzi w zakres wyposażenia studia.

3. W cenie wynajmu wliczone jest zużycie metra bieżącego tła, powyżej tej ilości Najemca zobowiązuje się pokryć koszt zużytego tła fotograficznego w cenie 25,00 zł netto za metr bieżący.

4. W cenie wynajmu nie jest wliczony asystent studia. Wynajęcie asystenta to koszt dodatkowy 100,00 zł netto za godzinę.

§3

1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie.

2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy. Sprzęt oświetleniowy oraz wszelkie wyposażenie wchodzące w skład studia należy zwrócić w stanie niezmienionym, a wszelkie usterki zgłaszać natychmiast osobom odpowiedzialnym za studio.

3. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu.

4. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach.

§4

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

§5

1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie pod numerem…..

2. Czas wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.

3. Każda rozpoczęta godzina przekraczająca czas wynajmu ustalony w umowie traktowana będzie, jako dodatkowy czas wynajmu i rozliczana będzie według obowiązującego cennika.

§6

1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego. 

§7

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2014 roku.

 

 

Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)